Inbjudan till årsmöte för Kungsörs segelsällskap 2022

8 november, 2022 at 15:48

Årsmöte för Kungsör segelsällskap

Dag och tid: Onsdagen den 23/11 kl 19.00

Plats: Klubblokalen i hamnen.

Vi kommer att börja med en information om arbetet med sjögull kl 19.00

själva årsmötet startar ca 19.20.

Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag inför 2023 finns tillgängliga i klubblokalen.

Agenda för årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet;
är tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I denna fråga får inte styrelsemedlemmarna
rösta.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Fastställande av avgifter för det påbörjade verksamhetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret.
13. Val av
a) KSS ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
och två suppleanter för en tid av ett år;
c) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande.
e) kommittéer, förmän, värdar och ombud;
valet skall där så är möjligt vara tvåårigt så att halva antalet ledamöter kvarstår.
14. Övriga frågor.

 

Välkomna

Styrelsen