Info om hamnen

1. Vi är en idéell förening – alla hjälps åt! Därför har vi Arbetsplikt.
2. Vi har en egen hamn med plats för ca 75 båtar – max båtbredd ca 3,5 meter – max båtlängd ca 12 meter – max båtdjup ca 2 meter
3. Vi har en egen kran – lyfter max 6,3 ton
4. Alla båtar vinterförvaras på vagnar som vi placerar inom hamnområdet med egen traktor – det är båtägaren som svarar för vagn lämplig för båten
5. Vid arbete/hantering av båtar inom hamnområdet gäller våra Ansvarsregler – Vi hanterar inte Din båt – men vi hjälper Dig!

HAMNREGLER för KSS
antagna vid KSS styrelsemöte 2009-03-11 (uppdaterad 090321)
1. Endast medlemmar i KSS kan söka hamnplats eller vinteruppläggningsplats.
2. Ledig hamnplats tilldelas från aktuell kölista enligt (1) i första hand medlem nu aktiv och med flera års aktivt arbete inom kommitté och/eller styrelse i KSS, (2) i andra hand sökande boende i Kungsörs kommun, (3) i tredje hand sökande boende inom KAK, (4) i sista hand övriga sökande.
3. Medlem som tilldelas plats och ej godtar platsen, förlorar sin plats (förutsatt att tilldelad plats passar för sökandens båt).
4. Den som redan har hamnplats behöver inte ansöka om hamnplats annat än vid förändringar i båtinnehavet.
5. Rätt till hamnplats, som ej utnyttjas under huvuddelen av en säsong, anses förverkad såvida ej särskilda skäl skriftligen före nästkommande hamnplatsfördelning enligt punkt 4 inkommit och godkännes av styrelsen.
6. Sökande med handikap i tur att tilldelas hamnplats bör ges förtur till lämplig plats i KSS-bassängen.
7. Förhyrd hamnplats, som ej utnyttjas, bör tillfälligt uthyras till annan. Korttidshyra debiteras och avgiften tillfaller KSS och ej den ordinarie förhyraren. Ordinarie förhyrare är ej berättigade till någon återbäring på erlagd avgift. (Det är lämpligt att under semester o.dyl. uppsätta s. k. tillfällig gästplatsskylt vid båtplatsen.)
8. Innehavare av hamnplats kan av hamnkommittén tilldelas annan plats för att bättre nyttja befintliga platser.
9. Innehavare av hamnplats, som byter till större båt, har förtur till ny plats om den gamla platsen ej räcker till för den nya båten.
10. Vinteruppläggningsplats tilldelas enligt samma turordning som i punkt 2. Båtägare med hamnplats hos KSS erhåller plats före båtägare med annan sommarplats. Båtägare med sommarplats på annan plats än hos KSS erhåller vinterplats endast i mån av utrymme och mot stadgad avgift.
11. Tillfällig 1-årig hamnplats kan erhållas av sökande från kölista, om sökandens båt passar in på plats (avseende djupgående, bredd och längd) som ej kunnats tilldelats andra sökande som står före i kölistan beroende på båtens mått. Den som fått tillfällig 1-årsplats återtar nästkommande år sin tidigare plats i kölistan.

UPPLÄGGNINGSREGLER för KSS
antagna vid KSS styrelsemöte 2003-10-08.
Vinter
Båtägare som ej tilldelas sommarhamnplats hos KSS debiteras gällande Vinterplatshyra (se aktuella avgifter) för nästkommande vinter.
Båtägare som erhållit sommarhamnplats hos KSS efter ordinarie hamnplatstilldelning debiteras vinter-hyra endast i den mån kostnaden för sommarhamnplatsen understiger Vinterplatshyran så att den sammanlagda debiteringen för året motsvarar Vinterplatshyran.
Sommar
Båtägare som ej erhåller sommarhamnplats hos KSS och ej sjösatt före 1/6 debiteras Landplatshyra (se aktuella avgifter). Befrielse från sommar-hyra kan efter skriftlig ansökan beviljas av styrelsen. För båtar som inte sjösätts och som båtägaren lämnar på KSS hamnområde, dubblas avgiften för vart år båten ligger på land.

KRANREGLER förr KSS

antagna vid KSS styrelsemöte 2003-10-08.
1. Kranen är bemannad under ordinarie sjösättnings- och upptagningsdagarna. Vid övriga tillfällen kontaktas någon i hamnkommittén eller behörig kranförare.
2. Endast behöriga kranförare äger rätt att utföra lyft. Lista över behöriga finns i klubbhuset.
3. Endast båtar ägda av medlemmar lyftes.
4. Gällande Ansvars- och försäkrings-krav finns definierade i aktuella Ansvarsregler.
5. Båtlyft betalas per säsong och båt enligt aktuella avgifter. Endast de två första lyften per säsong är avgiftsbelagda.
6. Medlem får vid nödsituationer utföra akut-lyft. Nyckel finns i klubbhuset.
7. Medlemmar äger rätt att själva hantera kranen i samband med mastning/avmastning. Lyftfunktionen är dock spärrad.
8. Barn och obehöriga får EJ vistas inom kranens arbetsområde.

TRAKTORREGLER för KSS
1. Endast behöriga traktorförare får köra traktorn. Lista över behöriga finns i klubbhuset och på hemsidan.
2. Traktorn får endast användas inom KSS område. Undantag görs enligt avtal med Kungsör räddningstjänst och i samband med tankning och ev. service.
3. Traktorn får endast användas för arbetsuppgifter kopplade till KSS verksamhet. Undantag görs enligt avtal med Kungsörs räddningstjänst.

Hamnplatsfördelning

sommaren 2021 västra hamnen Sommaren 2021 KSS basängen Sommaren 2021 hamnlista_tegeludden