Ny matrikel tillgänglig

21 januari, 2024 at 18:47

Finns att ladda ner från Medlemssidan

KSS Profilkläder

19 december, 2023 at 17:13

Hej Alla!
Nu finns det några blå Piké tröjor, vita KSS t-shirts samt blå KSS kepsar
att köpa i klubblokalen, se mer info på hemsidan, Medlemsinfo, Medlemssidan
rubriken KSS Profilkläder.
God Jul och ett gott nytt år! Styrelsen

Information från Mälarens Båtförbund

17 november, 2023 at 11:20

INFO NYTT 2023-01 Mälarens Båtförbund

Vi i Mälarens Båtförbund strävar efter att ha en kontinuerlig kontakt med våra båtklubbar
Ett försök i denna anda från vår sida har varit, att efter varje styrelsemöte skicka ut ett INFO-Nytt till
klubbarna, där vi tar upp aktuella frågor som diskuteras/behadlas inom SBU eller som varit uppe i
MBF ́s styrelse. Denna information från vår sida har tyvärr uteblivet det senaste året. Vi vill nu försöka
att återuppliva utskicket INFO-Nytt igen, för att därigenom få till stånd det utbyte mellan förbund och
klubbar som vi önskar att ha.
En fråga som vi tagit upp och diskuterat i vår styrelse är båtsäkerhet, både till sjös men särskilt kring
vårt arbete inom klubbarna i samband med sjösättning och upptagning av båtarna höst och vår. Nu
när alla båtar är torrsatta är det ett utmärkt tillfälle att dra lärdom av den gångna säsongen och planera
inför kommande säsong.
– Vad har fungerat bra och vad har inte fungerat så bra
– Inträffade det några incidenter vid rustning, sjö och torrsättning under 2023 kring ex.vis
o transport
o vaggor/vagnar
o på- och avmastning
o fall från stege/ställning
o olyckor med maskiner
o bristfällig hantering av kemikalier
– Hur fungerade organisationen, hade vi tillräckligt med funktionärer på alla poster?
– Har förslag inkommit från olika håll (medlemmar, funktionärer, kommun etc) och hur
hanterade vi dessa?
– Har vi ordentlig dokumentation kring rutiner, regler och anvisningar kring säkerhetsfrågorna?
Vår önskan och rekommendation till er klubbar är att nu, när båtarna är upptagna och täckta och
innan vintern inträder, samlas till ett möte inom klubben för att gemensamt diskutera dessa frågor
inför nästa säsong.
– Ta fram handlingsplan för 2024 (vad, vem, när) inklusive budgetäskanden mm
– Informera medlemmarna om både analys och planer
Som styrelse har man ett ansvar kring dessa frågor, på samma sätt som gällande för miljön. Ta som
sagt tag i dessa frågor för tills våren har ni inte tid, då kommer sjösättningen och därtill finns stor risk
för att ni har glömt bort vad som hände föregående säsong.
Med vänlig hälsning,
Mälarens Båtförbund
Styrelsen

Gammalt sjökort KSS banor på Galten

7 november, 2023 at 21:07

KSS Gammal kappseglingsbana på Galten med start från skillinge

Kallelse till Årsmötet 2023

31 oktober, 2023 at 11:57
Kallelse till KSS årsmötet 2023-11-22
Datum: 2023-11-22
Tid:       19.00
Plats:    KSS klubblokal
 Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet;
är tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I denna fråga får inte styrelsemedlemmarna
rösta.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Fastställande av avgifter för det påbörjade verksamhetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret.
13. Val av
 a) KSS ordförande för en tid av ett år;
 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 och två suppleanter för en tid av ett år;
 c) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
 I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
 av vilka en skall utses till ordförande.
 e) kommittéer, förmän, värdar och ombud;
 valet skall där så är möjligt vara tvåårigt så att halva antalet ledamöter kvarstår.
14. Övriga frågor.
Styrelsen

Leader Mälardalen

15 oktober, 2023 at 14:03

Vi har möjlighet att få bidrag till projekt i KSS.

Vi i styrelsen vill gärna få in förslag på projekt exempelvis i hamnen  eller på Glipen

eller något annat.

Läs mer via länken nedan.

Styrelsen

Skriva ansökan

6-Timmars Resultat

6 september, 2023 at 14:50

Nu finns 4-Timmars resultat från i lördags 9/9, Start Glipen under flik segling/ info segling

Efter överenskommelse mellan deltagarna seglade dom 4-tim. istället för 6-tim.

Då det var dimma vid ordinarie starttid

Höstmöte 13 september

4 september, 2023 at 10:33

Välkommen till höstmöte 13/9

Onsdagen den 13/9 kl 19.00 bjuder vi in till höstmöte i vår klubblokal.

Vi inleder med en presentation från Leader Mälardalen.
Leader Mälardalen är en förening som ger stöd till projekt som syftar till utveckling i vårt område. Stöden finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i området. För verksamhetsperioden 2023-2027 har Leader Mälardalen en budget på 44 miljoner kronor att investera i utvecklingen av området.

Representanter från Kungsörs kanotklubb kommer också att vara med.
Kan vi tillsammans eller var för sig göra något som utvecklar våra föreningar och Kungsör som ort med hjälp av ekonomiskt stöd från Leader Mälardalen?

Därefter kommer det att bli en kort rapport från våra respektive kommittér. Hamnen, Glipen, Segling, Ungdom, Miljö och webgruppen.

Vi bjuder på kaffe/te och bulle.

Välkommen

Styrelsen

Resultat Kss skrammelsegling Lördag 2 september

3 september, 2023 at 19:40

 

Resultat

höstskrammel Resultat 230902

Intresseanmälning seglarskolor och prova på segling

27 augusti, 2023 at 20:31

Sprid gärna detta budskap till vänner och bekanta.