Information från Mälarens Båtförbund

17 november, 2023 at 11:20

INFO NYTT 2023-01 Mälarens Båtförbund

Vi i Mälarens Båtförbund strävar efter att ha en kontinuerlig kontakt med våra båtklubbar
Ett försök i denna anda från vår sida har varit, att efter varje styrelsemöte skicka ut ett INFO-Nytt till
klubbarna, där vi tar upp aktuella frågor som diskuteras/behadlas inom SBU eller som varit uppe i
MBF ́s styrelse. Denna information från vår sida har tyvärr uteblivet det senaste året. Vi vill nu försöka
att återuppliva utskicket INFO-Nytt igen, för att därigenom få till stånd det utbyte mellan förbund och
klubbar som vi önskar att ha.
En fråga som vi tagit upp och diskuterat i vår styrelse är båtsäkerhet, både till sjös men särskilt kring
vårt arbete inom klubbarna i samband med sjösättning och upptagning av båtarna höst och vår. Nu
när alla båtar är torrsatta är det ett utmärkt tillfälle att dra lärdom av den gångna säsongen och planera
inför kommande säsong.
– Vad har fungerat bra och vad har inte fungerat så bra
– Inträffade det några incidenter vid rustning, sjö och torrsättning under 2023 kring ex.vis
o transport
o vaggor/vagnar
o på- och avmastning
o fall från stege/ställning
o olyckor med maskiner
o bristfällig hantering av kemikalier
– Hur fungerade organisationen, hade vi tillräckligt med funktionärer på alla poster?
– Har förslag inkommit från olika håll (medlemmar, funktionärer, kommun etc) och hur
hanterade vi dessa?
– Har vi ordentlig dokumentation kring rutiner, regler och anvisningar kring säkerhetsfrågorna?
Vår önskan och rekommendation till er klubbar är att nu, när båtarna är upptagna och täckta och
innan vintern inträder, samlas till ett möte inom klubben för att gemensamt diskutera dessa frågor
inför nästa säsong.
– Ta fram handlingsplan för 2024 (vad, vem, när) inklusive budgetäskanden mm
– Informera medlemmarna om både analys och planer
Som styrelse har man ett ansvar kring dessa frågor, på samma sätt som gällande för miljön. Ta som
sagt tag i dessa frågor för tills våren har ni inte tid, då kommer sjösättningen och därtill finns stor risk
för att ni har glömt bort vad som hände föregående säsong.
Med vänlig hälsning,
Mälarens Båtförbund
Styrelsen